ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Bevezetés

Üdvözöljük a www.degeszpocak.hu, illetőleg a www.kithtools.com honlap (a továbbiakban együttesen vagy bármely Weboldalt külön értve: Weboldal) feliratkozott tagjaként!

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Szabályzat) foglaltakat Home Creative Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-185705; székhely: 2131 Göd, Kerek Erdő utca 3. B. ép. 3.) (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

A Weboldalon történő regisztrációhoz, illetve a Weboldalon elérhető szolgáltatások, továbbá az egyes kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait. Ezen megadott adatok tekintetében az Adatkezelő a jelen Szabályzatban foglaltakat, mint kötelezőt megtartja.

A Szabályzat célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az info@kithtools.com e-mail címen, ahol készséggel segítünk Önnek.

Fogalom-meghatározás

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

1. Feliratkozás: A Weboldalon történő technikai lépéssorozat, amelynek során az Érintett a jelen Szabályzatban foglalt célokra tekintettel megadja bizonyos személyes adatait. A Feliratkozás kétféleképpen valósulhat meg. Egyrészről Ön a degeszpocak.hu weboldalon nevének és e-mail címének megadásával regisztrálhat. Másrészről a kithtools.com weboldalon is jogosult feliratkozni. Az Adatkezelő mindkét regisztráció tekintetében azonos feltételekkel, jelen Szabályzat betartása mellett jogosult Személyes adatainak kezelésére.

2. Érintett: minden olyan természetes személy, aki a Feliratkozás alapján megadja a jelen Szabályzatban foglalt személyes adatait az Adatkezelőnek. Ennek megfelelően Érintettnek minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3. Adatkezelő: az Érintett által megadott adatokat az Adatkezelő kezeli, azaz kizárólag e személy hozhatja meg és hajthatja végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő adatai az alábbiak.

Home Creative Solutions Kft.
székhely: 2131 Göd, Kerek Erdő utca 3. B. ép. 3.
cégjegyzékszám: 13-09-185705
adószám: 25883778-2-13
statisztikai számjel: 25883778-4791-113-13
képviseli: Molnár Szilárd ügyvezető
e-mail elérhetőség: info@kithtools.com
telefonos elérhetőség: +36 70 329 55 71

4. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. Adatfeldolgozási tevékenységet jelenleg csak az Adatkezelő végez.

5. Adatkezelési nyilvántartási szám: Az adatkezelés csak a Hatóságnál kérelmezett és megadott azonosítószámok birtokában folytatható, amely az adatkezelés azonosítására szolgál.

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

7. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

8. Info-tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

9. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

10. Személyes adat: az Érintett által megadott személyes adat, amely az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

11. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Weboldal látogatójának számítógépén vagy mobileszközén hozhat létre a Weboldalt megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének, illetőleg mobileszközének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Weboldalra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít.

12. Jogalaphoz kötöttség elve: Az Adatkezelő a Feliratkozás nyomán, az Érintett kifejezett, önkéntes és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján gyűjt, kizárólag közvetlenül az Érintettől személyes adatokat, illetve azokat jogszerűen, a jogalapnak megfelelően és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kezeli. Az Érintett a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint adja hozzájárulását az Adatkezelő részére megadott személyes adatainak kezeléséhez, mely a jelen Szabályzat alapján történő adatkezelés jogalapját képezi. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos (valamint korábbi) szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszik a Weboldalon.

13. Célhoz kötöttség elve: Az Adatkezelő a személyes adatot kizárólag a Szabályzatban, valamint a releváns jogszabályokban foglalt (így különösen Infotv., valamint Grt. rendelkezései szerint), ott feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatot, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (e-mail útján) az Érintettet (Info-tv. 4. § (1) bek.). Az Adatkezelő nem kívánja a hozzájárulás szerinti, valamint a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési céloktól eltérő más célra használni az Érintett által megadott személyes adatokat, illetve az Adatkezelő kijelenti, hogy – a jelen Szabályzatban foglaltakon túl – nem gyűjt más adatkezelők adatbázisából személyes adatot.

14. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő Személyes adatot – az egyes adatkezelési célok szerint differenciáltan – kizárólag az érintett adatkezelési cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges időtartamig kezeli (Info-tv. 4. § (2) bek.).

15. Adatminimalizálás elve: Az Adatkezelő célja, hogy a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési célok tekintetében csak a lehető legszükségesebb Személyes adatok kezeléséhez kérje az Érintett hozzájárulását. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Feliratkozás célja szempontjából elengedhetetlennek mutatkoznak. Az Adatkezelő a Szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

16. Adatminőség elve: Az Adatkezelő célja, hogy a jelen Szabályzat hatálya alatt, általa kezelt személyes adatok pontosak és – amennyiben ez a cél szempontjából szükségesnek mutatkozik – a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek legyenek, továbbá az adatkezelési célok szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

17. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott Személyes adat védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a Weboldalon keresztül, a Feliratkozás során, elektronikus úton kéri be a Személyes adatokat, melyeket digitálisan tárol. Az adatvédelmi incidens elhárításához az Adatkezelő: a) jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést; b) biztosítja, hogy az Adatkezelő adatállományában (azaz az egy nyilvántartásban) szereplő adatok egymással ne legyenek összekapcsolhatóak, és az Érintetthez rendelhetőek; c) biztosítja, hogy az adatok helyreállítását egy esetleges adatvesztés esetén;

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.

18. Direkt marketing: Az Adatkezelő az Érintettnek a Weboldalon történt Feliratkozása nyomán, illetve azt követően marketing célú e-mailt jogosult küldeni szolgáltatásait érintően, azok népszerűsítése végett. Az Adatkezelő biztosítja, hogy direkt marketing célú adatkezelése tekintetében kizárólag saját hirdetéseivel keresi meg az Érintettet, továbbá szavatolja azt, hogy ilyen jellegű megkeresésekhez az Érintett külön önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását kéri. Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján áll. Jelen adatkezelési célból történő adatkezelés időtartama az Érintett kérésére történő törléséig áll fenn. Kezelt adatok köre: Név, E-mail. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-132343/2017.

19. Fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építése: A fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázist az Adatkezelő a Weboldalon népszerűsített termékek, szolgáltatások célzott fejlesztése és bővítése céljából építi kizárólagosan, ezen adatbázis harmadik személynek ki nem adja. Az Adatkezelő célja, hogy a Honlapon elérhető termékek, szolgáltatások a fogyasztói igényekkel legmesszebbmenően összhangban álljanak, ennek megfelelően az Adatkezelő a fogyasztói szokásokat a fentebb meghatározott adatvédelmi alapelvekkel összhangban gyűjti. Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontján alapszik. Jelen adatkezelési célból történő adatkezelésre az Adatkezelő a fentebb részletezett cél megvalósulásáig, azonban legfeljebb a Feliratkozás törléséig jogosult. Kezelt adatok köre: Név, E-mail, vásárolt termékek megjelölése és száma. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-132344/2017.

20. Ügyfélkapcsolat: Az Érintett és az Adatkezelő a Feliratkozást követően a Weboldalon elérhető tartalmakhoz, valamint az Adatkezelő termékeihez, szolgáltatásaihoz kapcsolódóan e-mail útján tartanak elsősorban kapcsolatot. E körben az Érintett jogosult jelezni bármely igényét, panaszát, kérelmét, bármely jellegű észrevételét az Adatkezelő irányába. A folyamatos és gyors, Weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz, termékekhez tapadó kapcsolattartás érdekében az Adatkezelő bizonyos személyes adatokat kezel. Tekintettel a jelen Szabályzat 23. pontjában foglalt életkor-határra vonatkozó rendelkezésekre, annak érdekében, hogy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeit betartva, kizárólag 16. életévét betöltött személyek adatait kezelje törvényes képviselői hozzájárulás nélkül, ennek érdekében az Érintett életkorára utaló Személyes adatot rögzít. Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontján alapszik. Jelen adatkezelési célból történő adatkezelésre az Adatkezelő legfeljebb a Feliratkozás megszűnéséig jogosult. Kezelt adatok köre: Név, E-mail, Életkorra irányadó következtetés. Az Info-tv. 65. § (3) bek alapján e bekezdésben foglalt adatkezelési tevékenység nem kerül nyilvántartásba vételre.

21. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: A Feliratkozás alapján az Érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő reklám célú hírlevél-szolgáltatására. A hírlevél által történő megkereséssel az Adatkezelő célja, hogy az Érintettet szolgáltatásával, termékeinek népszerűsítésével kapcsolatosan tájékoztassa. A feliratkozás az Érintett részéről bármikor
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a 3. pontban foglalt e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel. Az Adatkezelő szavatolja azt, hogy ilyen jellegű megkeresésekhez az Érintett a többi adatkezeléstől elkülönült, külön önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását kéri. Az Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján áll. Jelen adatkezelési cél keretében az Adatkezelő jogosult az Érintett hozzájárulása esetén az Érintettet reklám célú hírlevelekkel megkeresni. Jelen adatkezelési célból történő adatkezelés időtartama az Érintett kérésére történő törléséig áll fenn. Kezelt adatok köre: Név, E-mail. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-132345/2017.

22. Az Adatkezelő az általa vezetett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet, mely az alábbi információkat tartalmazza:

a) az Adatkezelő neve és elérhetősége;

b) az adatkezelés célja;

c) az Érintett, valamint a kezelt személyes adatok kategóriáját;

d) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

e) a technikai és szervezési intézkedések általános leírását;

23. Az Érintett Személyes adatainak kezeléséhez jelen bekezdésben foglaltaknak megfelelően járulhat hozzá.

Az Érintett a fentebb megjelölt adatkezelésekhez önként, kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján jogosult hozzájárulni, a Weboldalon történő feliratkozása útján. Az Érintett a Feliratkozás véglegesítése során ún. jelölőnégyzet kipipálásával fogadja el jelen Szabályzatot. A jelölőnégyzet kipipálása nélkül Feliratkozását nem tudja véglegesíteni az Érintett, az Adatkezelő pedig nem kezeli annak Személyes adatait.

Az Érintettnek lehetősége van külön hozzájárulni, hogy az Adatkezelő hírlevéllel, direkt marketing célú levéllel keresse meg saját termékeinek, szolgáltatásának népszerűsítése érdekében összhangban a Grt. előírásaival.

A Feliratkozás folyamatában az Érintett jelölő-négyzet kijelölésével nyilatkozik arról, hogy 16. életévét betöltötte-e. Amennyiben a 16. életévét be nem töltött személy az Érintett, úgy Személyes adatainak kezeléséhez törvényes képviselőjének külön nyilatkozatát köteles csatolni az Adatkezelő számára, jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségein (e-mail/postai úton) keresztül. Ennek hiányában az Adatkezelő nem jogosult Személyes adatok kezelésére a 16. életévét be nem töltött személyekre vonatkozóan.

Technikai adatok (cookie) rögzítése

24. A Weboldal használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az Érintett számítógépének, illetőleg mobileszközének azon adatai (cookie-k), amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket a Weboldal megtekintésekor
és elhagyásakor (az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Weboldal látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Weboldal informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről, mobileszközéről az Érintett (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Weboldal használata nem teljes értékű.

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

25. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció elsősorban e-mail útján, másodsorban telefonon vagy postai úton történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló elérhetőségeit jelen Szabályzat 3. pontja foglalja magában.

a) Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

b) Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről (így különösen az adatok helyesbítéséről, zárolásáról, törléséről) az Érintettet az intézkedés megtételét követő 8 napon belül e-mailben értesíti. Az értesítés abban az esetben mellőzhető, ha az intézkedés megtétele az Érintett jogos érdekét nyilvánvalóan nem sérti (például az Érintett maga kérte a személyes adatának helyesbítését).

26. Tájékoztatás kérése: Az Érintett a személyes adatainak megadásától kezdve, azok törléséig bármikor kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől a kezelt adatai köréről, tartalmáról, státuszáról, az esetleges adatkezelési incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint általánosságban a Szabályzat vonatkozásában felmerült bármely kérdésről.

a) Az Adatkezelő a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban attól számított egy hónapon belül e-mail útján, ingyenesen megadja az Érintett részére (az Érintett erre irányuló kifejezett kérése esetén pedig írásban, postai úton).

b) Az Adatkezelő a tájékoztatás megadását csak az Info-tv.-ben meghatározott esetben tagadhatja meg, ez esetben az Adatkezelő köteles megjelölni a megtagadás alapjául szolgáló pontos jogszabályhelyet, egyúttal tájékoztatja az Érintettet a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

27. Adatváltozás bejelentése: Az Érintett jogosult a Személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a Személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem
jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

28. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett bármikor jogosult tiltakozni a Személyes adatai kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelést törvény teszi kötelezővé az Adatkezelő számára. Tiltakozásnak minősül az Érintett részéről minden olyan nyilatkozat, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

a) Az Érintett különösen azokban az esetekben tiltakozhat a Személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy jogos érdekének teljesítéséhez szükséges.

b) Az Érintett adatkezelés elleni tiltakozását az Adatkezelő a tiltakozás jelzésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és a döntéséről (a tiltakozás megalapozottságáról) írásban értesíti az Érintettet. Ha az Érintett tiltakozása megalapozott, akkor az Adatkezelő köteles az Érintett Személyes adatainak kezelését megszüntetni és az adatokat zárolni. Ha az Érintett tiltakozása az Adatkezelő szerint nem megalapozott, és ezzel az Érintett nem ért egyet, akkor az Érintett az Adatkezelő válaszától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha az Adatkezelő a 15 napos válaszadási határidőt elmulasztja, akkor az Érintett a 15. naptól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

29. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak egyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a Személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

30. Adattörlés kérése: Az Érintett bármikor kérheti a Személyes adatainak törlését. Adattörlésnek minősül az Érintett személyes adatának felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé nem lehetséges.

31. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy akadályozná ezt az Adatkezelő.

32. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a Személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

33. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu weboldalon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

34. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett Személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével: a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés); b) az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Vegyes rendelkezések

35. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

36. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Európai Uniós közösségi jogi szabályozás irányadó normái, valamint az Info-tv., továbbá az egyéb releváns magyar jogszabályok az irányadóak.

37. A Szabályzat 2017. november 13. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a Weboldalon.

Pin It on Pinterest