Általános Szerződési Feltételek

– kithtools.com –

(Hatályos 2018. június 13. napjától.)

Tartalom

I. Bevezető II. A Szolgáltatót érintő adatok III. Általános rendelkezések IV. Webshopra vonatkozó különös szabályok V. Az egyedi igényeken alapuló megrendelésekre vonatkozó különös szabályok A) Modellezéses nyomtatás B) Bérnyomtatás VI. A Honlap használata VII. Szerzői jogok VIII. A felelősség korlátozása IX. Adatkezelés X. Fizetési és szállítási feltételek XI. Szavatossági igények XII. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

I. Bevezető

Jelen http://kithtools.com/ domain-név alatt elérhető honlapot (a továbbiakban: Honlap), illetve a Honlapon elérhető, jelen szerződéssel szabályozott webshopot a Home Creative Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd, Kerek Erdő utca 3. B. ép. 3.; a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. A Szolgáltató célja, hogy 3D-s, egyedi termékek szerkesztésére és nyomtatására szolgáló megrendelő felületet biztosítson vásárlói részére, valamint már értékesítésre kész termékek vásárlására vonatkozó webshopot üzemeltessen.

A fentieknek megfelelően jelen szabályzatban külön kerül feltüntetésre szolgáltatásként: – IV. pont alatt a webshop: A Szolgáltató által előállított és értékesítésre kínált termékek, melyek nem egyedi előállításon alapulnak. – V. pont alatt az egyedi igényeken alapuló megrendelések: E körben a Felhasználó egyedi 3D-s nyomtatott termékek külön megküldött, rendelkezésre bocsátott fájl alapján történő elkészítésére, illetve ilyen nyomtatáson alapuló termék, vagy teljes széria legyártására kérhetnek ajánlatot. (E fenti termékek együttesen, vagy a kontextus szerint külön-külön a továbbiakban: Termék).

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatások felhasználásának feltételeit, valamint a Honlap által közvetített szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók jogait és kötelezettségeit, ezért kérjük, hogy azt a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket érintően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény (Elkertv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Jelen ÁSZF már a Honlap felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) által tett megrendelés megkezdésétől, illetve a Honlap használatától hatályos.

II. A Szolgáltatót érintő adatok

Cégnév: Home Creative Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2131 Göd, Kerek Erdő utca 3. B. ép. 3. Levelezési cím: 2131 Göd, Kerek Erdő utca 3. B. ép. 3. Cégjegyzékszám: 13-09-185705 Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Adószám: 25883778-2-13 Statisztikai számjel: 25883778-4791-113-13 E-mail: molnar.sz@kithtools.com Telefon: +36 70 329 5571 Képviseli: Molnár Szilárd ügyvezető önállóan

III. Általános rendelkezések

1. A Honlap használatához szükséges olyan egyéb technikai jellegű tájékoztatásokat, amelyeket az ÁSZF nem tartalmaz, illetve a Honlapon elérhető Termékek lényeges tulajdonságairól a Honlapon elérhető tájékoztató és figyelmeztető szövegek, utasítások és leírások adnak tájékoztatást. A Honlapon feltüntetett Termékek tekintetében közzétett képek illusztrációk, a ténylegesen átadott termékek részben eltérhetnek a megjelenített fényképeken szereplő termékektől. Az esetleges különbözőségekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező adatvédelmi szabályzat hatályos, valamint korábbi verziói a Honlapról előzetes regisztráció nélkül megismerhetőek és pdf-formátumban letölthetőek.

3. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szerződést egyoldalúan bármikor módosítsa.

5. Jelen szerződés hatálya a fentebb említett megrendelési folyamatra terjed ki.

6. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

7. A Szolgáltató nem veti alá magát szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexnek.

8. A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF-fel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni. Ennek eredménytelensége esetén, bármely vita eldöntésére, amely az ÁSZFből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek a bírósági eljárás tekintetében a magyar bíróságok illetékességét kötik ki.

9. A Szolgáltató közreműködőt jogosult igénybe venni a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződések teljesítéséhez.

10. Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti jogát nem gyakorolja, úgy az nem tekinthető jogról való lemondásnak. Bármely jogról való lemondás kizárólag írásbeli nyilatkozatban tekinthető érvényesnek.

11. A Termékek megvásárlására vonatkozó szerződés a megrendelt Termék átadásáig terjedő határozott időtartamra kerül megkötésre.

12. A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az egyéb releváns magyar jogszabályok az irányadóak.

IV. Webshopra vonatkozó különös szabályok

1. A Felhasználó a Honlapon elérhető webshop használata során kijelenti, hogy jelen ÁSZFet, valamint annak mellékletét képező Adatvédelmi szabályzatot megismerte és elfogadta.

2. A Felhasználó köteles a vásárlás során valós adatait megadni, a valótlan tartalmú adatszolgáltatásból eredő esetleges károkat a Felhasználó köteles viselni, a nem valós adatokból eredő hibás teljesítésért (pl.: a kézbesítés meghiúsulása) a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

3. A webshopban elérhető Termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Honlapon a Termékekhez kötötten külön feltüntetésre kerülnek az egyes Termékek egyedi bruttó árai. Ezen árak forintban kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák valamennyi adóterhet, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolásra számolt költség vagy díj felszámítására nem kerül sor. Amennyiben a Termékek tekintetében időszakos kedvezményt kíván a Szolgáltató biztosítani, úgy arra külön hívja fel a Felhasználók figyelmét.

4. A Felhasználó a vásárlási felületen tudja megkezdeni a vásárlási folyamatot. Elsőként a Felhasználó kiválaszthatja a megrendelni kívánt Terméket, illetve annak darabszámát. A kiválasztást követően a Felhasználó „kosár”-ba helyezi a kiválasztott termékeket. A kosár tartalmát a vásárlás véglegesítését megelőzően a Felhasználó bármikor jogosult megtekinteni, illetve amennyiben a megtekintett kosártartalomból a Felhasználó törölni kívánja a kiválasztott Termékeket, úgy azokat törölni jogosult. A vásárlási folyamat végén a Felhasználó megadja a megrendelés, illetve szállítás teljesítéséhez szükséges személyes adatait, illetve elfogadja a jelen ÁSZF és annak mellékletétét képező Adatvédelmi szabályzatot.

5. A megrendelés véglegesítésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval szemben fizetési kötelezettsége keletkezik azon összeg erejéig, amely a vásárlás folyamatában kimutatásra kerül.

6. A Felhasználó a „kosár”-ba helyezett Termékek ellenértékét a Barion fizetési rendszeren keresztül, e külön weboldalra történő átirányítást követően bankkártya vagy Barion Tárca egyenleg használatával online fizeti meg. A fizetés hiányában a vásárlás folyamatának véglegesítésére nem kerülhet sor. A szállítási folyamat kizárólag a kiválasztott Termékek ellenértékének maradéktalan kiegyenlítését követően veszi kezdetét. A vásárlási folyamat véglegesítése során a Termék ellenértékét, valamint a külön feltüntetett szállítási költséget köteles megfizetni a Felhasználó. A megrendelés véglegesítéséről a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld meg a Felhasználó által megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mail valamennyi, a vásárlást érintő adatot tartalmaz, így különösen a teljes megfizetendő bruttó ellenértéket és a szállítás díját, valamint várható szállítási határidejét. Amennyiben a Felhasználó a vásárlás véglegesítését követő 48 órán belül nem kap visszaigazoló e-mailt, úgy a vásárlással kapcsolatos ajánlati kötöttség megszűnik, a Felhasználó a kötöttség alól mentesül. A visszaigazoló e-mail akkor tekintendő kézbesítettnek, amennyiben az hozzáférhetővé válik a Felhasználó által megadott e-mail címhez köthető fiókban.

7. Amennyiben a vásárlás folyamatát érintően bármely adatbeviteli hiba merül fel, úgy a Felhasználó a visszalépés funkcióval javítani, illetve törölni tudja a megadott adatokat mindaddig, amíg a vásárlást nem véglegesíti.

8. Amennyiben a webshopot érintően bármely megjelenítéssel kapcsolatos hiba merül fel a Termékeket vagy azok árait illetően, úgy annak javítására fenntartja magának a jogot a Szolgáltató, a javítást követően pedig haladéktalanul tájékoztatja az érintett Felhasználót annak tényéről. Ebben az esetben a külön tájékoztatás tükrében az érintett, megrendelést véglegesítő Felhasználó döntése szerint elállhat a szerződéstől a tájékoztatást követő 5 napon belül megküldött ilyen irányú jognyilatkozatával.

9. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik, azaz amennyiben a munkaidőn túl kerül véglegesítésre valamely vásárlási folyamat, úgy annak feldolgozása az azt követő munkanapon történik.

10. A Termék átadásával a kárveszély átszáll a Felhasználóra.

11. A Felhasználó a véglegesített megrendeléstől nem jogosult elállni. Amennyiben a Felhasználó a Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül, úgy a webshopon megrendelt Termék átvételét megelőzően, illetve az átvételének napjától számított tizennégy napon belül elállási jogát indokolás nélkül gyakorolhatja. A fogyasztónak minősülő Felhasználó akkor tartja be az elállásra nyitva álló határidőt, amennyiben a tizennégy napon belül megküldi a nyilatkozatát, ezt követően pedig visszaküldi a megrendelt Terméket maradéktalan számban és eredeti állapotban.

12. Az elállási jogot a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely elérhetőségen keresztül jogosult közölni a fogyasztónak minősülő Felhasználó.

13. Az elállási jog gyakorlásához a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Korm. rendelet 2. mellékletét képező nyilatkozatmintát is alkalmazhatja (a Korm. rendelet a következő linken érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor). Az elállási jog gyakorlása esetén a Termék visszaküldésének költségét a Felhasználó viseli.

14. A Felhasználó akkor minősül fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján, amennyiben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül.

15. A fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által, a Termék ellenszolgáltatásaként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (szállítási költség). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, azaz átutalásos úton fizeti meg a visszatérítendő összegeket. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig nem köteles teljesíteni, ameddig a megrendelt Termékek vissza nem jutnak maradéktalanul, eredeti állapotban hozzá. A használatból eredő értékcsökkenést a Felhasználó viseli.

16. A Felhasználó nem jogosult felmondani a szerződést, illetve a fenti elállási jog nem illeti meg a fogyasztónak nem minősülő Felhasználókat, a vállalkozásokat.

V. Az egyedi igényeken alapuló megrendelésekre vonatkozó különös szabályok

1. A Honlapon elérhető szolgáltatás keretében egyéni termékek megrendelésére is lehetőség nyílik az alábbiak szerint. Ennek keretében a Felhasználó első lépésként köteles az általa 3D-s nyomtatásra alkalmazni kívánt fájlt, egyéb igényeket, anyagokat megküldeni a Szolgáltatónak, egyúttal egyedi igényeit teljeskörűen jelezni köteles. A Szolgáltató a jelzett igények vagy megküldött képi anyag alapján 3D-s nyomtatási eljárás útján az egyedi igények szerint megrendelt terméket a kívánt számban elkészíti és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

2. A Felhasználó szerződéses tevékenysége eltérhet annak függvényében, hogy a Felhasználó már előre elkészített 3D-s nyomtatásra alkalmas fájlt küld meg (Bérnyomtatás) vagy pedig még a 3D-s nyomtatásra előkészítendő dokumentációt, anyagot és egyéb információkat bocsát pusztán a Szolgáltató rendelkezésére, mely alapján a Szolgáltató tervezési tevékenységet is végez (Modellezéses nyomtatás).

A) Modellezéses nyomtatás

3. A Felhasználó a megrendelés során köteles valamennyi, a kívánt Termék legyártásának szempontjából lényeges információt előzetesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, melyet követően a Szolgáltató a megadott egyedi részleteken alapuló árajánlatot készít és küld meg a Felhasználó számára, az általa megadott e-mail címre. Amennyiben valamely, a Termék előállításához szükséges információkat nem, vagy nem megfelelő részletességgel (pl.: nem megfelelő fájlt csatol, nem határolható be egyértelműen a Felhasználó igénye) bocsát a Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére, úgy e körülmény a Szolgáltató késedelmét kizárja.

4. A megrendelés megküldéséről a Szolgáltató e-mailben visszaigazolást küld a Felhasználó számára.

5. A Felhasználó a Honlapon megrendelésre elérhetővé tett termékkategóriák (pl.: ékszer, dekoráció) közül választhat, a kiválasztást követően pedig az „Ajánlatot kérek” opcióra kattintással átirányításra kerül az ajánlatkérő űrlapra. A Felhasználó az űrlapon bizonyos személyes adatainak megadását követően az „Üzenet” megjelölésű szövegdobozba írhatja be azon egyedi igényeit, amely alapján a kiválasztott termék elkészíttetésére vonatkozó árajánlatot kéri. E körben van lehetősége feltölteni azon fájlokat is, amelyek megjelenítését a kiválasztott terméken kívánja. Az ajánlatkérés során a Felhasználó elfogadja jelen szerződést, valamint az adatvédelmi szabályzatot.

6. A fentiek kitöltését, valamint jelen szerződés és az adatvédelmi szabályzat elfogadását követően a „Küldés” opcióra kattintással a Felhasználó elektronikusan elküldi az árajánlat iránti igényét, a Szolgáltató pedig – amennyiben a Termék gyártásához elegendő információ került megadásra – megkezdi az árajánlat előkészítését. Amennyiben a Szolgáltató nem kap elegendő információt mindezek teljesítéséhez, úgy a Megrendelővel igényeinek részletezésére felveszi a kapcsolatot, ilyen esetben a Szolgáltató a Megrendelővel az általa megadott elérhetőségen felveszi a kapcsolatot a megrendelési igénypontok tisztázására, részletezésére. Ebben az esetben a Szolgáltató a pótlólagosan megadott információk rendelkezésre bocsátását követően kezdi meg a megrendelt Termék árajánlatának előkészítését.

7. A megküldött árajánlat kötöttsége 10 munkanap. Amennyiben a Felhasználó e határidőn belül nem jelez vissza a Szolgáltató irányába írásban a megrendelésről, úgy a Szolgáltató nem kezdi meg az egyedi igényeken alapuló megrendelés teljesítését, a felek között szerződéses jogviszony nem jön létre.

8. Amennyiben a Felhasználó a megküldött árajánlatra a fenti kötöttségi határidőn belül visszajelez és megrendeli a Terméket az árajánlat elfogadásával, úgy az ajánlatban megjelölt határidőn belül a Szolgáltató a kért Termék tervezeti modelljét illetően két alkalommal, különböző készültségi fokot érintően (~50% és ~90%) tervet küld meg a Felhasználó irányába PDF-formátumban, vagy digitális fotóként. A megküldött tervekre a Felhasználó a megküldéstől számított 5 munkanapon belül nyilatkozhat, módosítási, kiegészítési javaslatot tehet, melyet a Szolgáltató külön díj felszámítása nélkül figyelembe vesz. Amennyiben e határidőkön belül a Felhasználó nem jelez további igényt, úgy a tervezeti modell érintett készültségi foka elfogadottnak tekintendő, a Szolgáltató pedig folytatja a Termék tervezeti modelljének további elkészítését, illetve – a 90%-os készültségi fokot követően – annak megfelelően a Termék gyártását. A Felhasználó által a készültségi fokok tekintetében díjmentesen jelezhető módosítási igények kizárólag olyan jellegűek lehetnek, amelyek a Szolgáltató teljesítését jelentősen nem nehezítik el, illetve amelyek a megrendelt Termék elkészítését kizárólag pontosítják. Nem tekinthető ilyen igénynek, amennyiben a Felhasználó az eredetileg kiválasztott termékkörhöz nem tartozó Terméket kíván megjelölni utóbb, illetve amennyiben a 3D-s nyomtatásra korábban megküldött fájltól utóbb eltérő fájlt kíván felhasználni. Ilyen irányú igény jelzése esetén a Szolgáltató annak megfelelő új ajánlatot készít, az elfogadott ajánlat szerinti teljesítést pedig a Felhasználó döntése szerint folytatja az eredeti feltételekkel vagy a Felhasználó jogosult azt felmondani, amelynek eredményeként a korábban elfogadott díjnak a Termék már rendelkezésre álló készültségi százalékának megfelelő arányú részét köteles megtéríteni.

9. A második alkalommal megküldött tervezeti modell tekintetében, a további igények jelzésére nyitva álló határidő leteltét követően a Termék tervezeti modellje véglegesítettnek tekintendő, a Szolgáltató pedig a korábban megküldött és a Felhasználó által elfogadott árajánlatban szereplő díjnak megfelelő összegről szóló díjbekérőt küld meg a Felhasználó számára. A díjbekérő alapján a Felhasználó 8 napos fizetési határidővel köteles megfizetni a Termék árát, valamint a szállítás díját. Amennyiben a Felhasználó a határidőn belül megfizeti a díjbekérő által tükrözött díjat, úgy a Szolgáltató megkezdi a Termék gyártását, illetve intézkedik a Terméknek a Felhasználó által megadott címen történő átadása felől.

10. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által második alkalommal megküldött tervezeti modell tekintetében további igények jelzésére nyitva álló határidő leteltét követően további módosítási és kiegészítési igényeket már külön díj felszámítása nélkül nem jogosult jelezni. Amennyiben e határidőt követően kerül sor további igény jelzésére, úgy a Szolgáltató további díj felszámítására jogosult, melyre vonatkozóan külön díjbekérőt küld meg a Felhasználónak.

Ennek megfelelően a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árajánlatban megjelölt ellenértéket módosítsa, amennyiben a fenti, második tervezeti modell rendelkezésre bocsátását követően nyitva álló határidő leteltét követően korábban jelezni elmulasztott, változtatási igény merül fel a Felhasználó érdekkörét érintően.

11. A fentieknek megfelelően a Szolgáltató kifejezetten a Felhasználó jóváhagyásával kezdi meg az egyedi igényeken alapuló Termék gyártását, ezzel pedig a szolgáltatás teljesítését, melyet követően a fogyasztónak minősülő Felhasználó sem jogosult a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján elállási és felmondási jogát gyakorolni tekintettel arra, hogy olyan előre nem gyártott, a Megrendelő kifejezett kérésére előállított, személyre szabott termék képezi jelen szerződés tárgyát.

B) Bérnyomtatás

12. Jelen tevékenység tekintetében a Modellezéses nyomtatásra vonatkozó szabályokat kell az alábbi eltérésekkel megfelelően alkalmazni.

13. A Szolgáltató e körben már tervezést nem igénylő, a 3D-s nyomtatásra alkalmas fájlokat kap, mely alapján a nyomtatási tevékenységre külön árajánlatot készít és küld meg a Felhasználó irányába az általa megadott e-mail címre. A megrendelés folyamata és felülete azonos a Tervezéses nyomtatás tekintetében leírtakkal. Amennyiben valamely, a Termék előállításához szükséges információkat nem, vagy nem megfelelő részletességgel (pl.: nem megfelelő fájlt csatol, nem határolható be egyértelműen a Felhasználó igénye) bocsát a Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére, úgy e körülmény a Szolgáltató késedelmét kizárja, illetve a Szolgáltató a jelzett igények, megküldött anyagok pontosítására, javítására hív fel.

14. A kívánt számú és megjelölésű Termék kiválasztása, valamint a fájl feltöltése után, a megrendelés leadását követően a Felhasználó visszaigazoló e-mailt kap, melynek megküldését követően a Szolgáltató megküldi az árajánlatot is. Az árajánlat megküldését követő 8 napig áll fenn az ajánlati kötöttsége a Szolgáltatónak, amennyiben e határidőn belül a Felhasználó nem jelez vissza, úgy az ajánlat alapján álló szerződés a felek között nem jön létre. Az árajánlat elfogadását követően a Szolgáltató díjbekérőt küld meg a Felhasználónak, amely alapján a Felhasználó a díjbekérőben foglalt díj megfizetésére köteles.

15. Amennyiben a Termék gyártása a Felhasználónak felróható okból nem teljesíthető, úgy annak következményeit, illetve a javításhoz kapcsolódó költségeket a Felhasználónak kell viselnie.

16. Az árajánlat elfogadását követően a Szolgáltató megkezdi az egyedi Termék gyártását a kívánt számban.

VI. A Honlap használata

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Honlap bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse. Fenntartja továbbá a Szolgáltató a jogot arra, hogy a későbbiek során a szolgáltatást más domain-név alá helyezze.

2. A Felhasználó a Honlap használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni.

3. A Felhasználó felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Honlap Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes, felróható használata okozott.

4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy: 4.1 a megrendelés során megadott személyes adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi, azok valóságtartalmáért kizárólag a Megrendelő felel, illetve a nem megfelelő adatok megadásából eredő károkért a Felhasználó felel. 4.2 felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Szolgáltatót a Felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlanság vagy hiányossága miatt éri; 4.3 A Honlapban kárt nem okozhat;

5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból, illetve a Felhasználó számítógépes erőforrásainak optimalizálása végett gyűjteni lehet.

6. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, illetve a Felhasználóval történő kapcsolattartást szolgálja. A Felhasználó e-mail címére reklámot tartalmazó hírlevelet a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld az adatvédelmi szabályzat előírásaival összhangban.

VII. Szerzői jogok

1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

2. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát a Honlap minden elemére, különös tekintettel a kithtools.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hacker-tevékenység), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

4. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

5. A Szolgáltatót illeti valamennyi szerzői jog az általa jelen ÁSZF alapján fennálló jogviszonyokban tervezett és készített szerzői művek felett, ennek megfelelően a Szolgáltató

különösen fenntartja magának a jogot, hogy a létrehozott, szerzői jogi védelemre számot tartó művekről készített fájlokat kizárólagosan használja, azt ki ne adja a Felhasználónak, e művek használatára harmadik személy nem jogosult.

VIII. A felelősség korlátozása
1. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek erejéig tartozik felelősséggel a Megrendelő felé.

2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap folyamatos, zavartalan, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért.

3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Megrendelő által tanúsított magatartásért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

4. Az Internet határokon átnyúló jellege, illetve a jelen ÁSZF területi hatálya miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

IX. Adatkezelés

1. A Honlapon található szolgáltatások igénybevételéhez, így különösen a megrendelés folyamatát illetően szükséges, hogy a Megrendelő megadja bizonyos személyes adatait. Ezen személyes adatok kezelésének célját, alapelveit, módját, az adatkezeléshez kapcsolódó kötelezettségeket és jogérvényesítési lehetőségeket a Szolgáltató a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi szabályzatban rögzíti.

2. Az adatvédelmi szabályzat és a jelen szerződés rendelkezéseit együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azok együttesen vonatkoznak a Megrendelőre. A Szolgáltató mind az adatvédelmi szabályzatot, mind a jelen szerződést (valamint ezek esetleges módosításait) folyamatosan elérhetővé és letölthetővé teszi a Honlapon.

3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés elfogadásával az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

X. Fizetési és szállítási feltételek

1. A Felhasználó bármely fizetési kötelezettségét a Barion fizetési rendszeren keresztül bankkártya vagy Barion-tárca egyenleg használatával online tudja megfizetni. A díj megfizetéséről szóló számlát a Szolgáltató a kézbesített Termékhez csatoltan küldi meg a Felhasználónak. Az V. fejezet szerinti egyedi igényeken alapuló megrendelések tekintetében a Felhasználó a fentebb megjelölt folyamat szerint, kizárólag átutalás útján tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét. Az átutalás akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

2. A Szolgáltató által alkalmazott árak minden esetben adóval növelt, azaz bruttó árakat jelölnek, melyhez pusztán a szállítás költségeit, illetve a jelen ÁSZF-ben foglalt, esetleges határidőn túl jelzett igények további díjait jogosult felszámítani.

3. A Szolgáltató a megrendelt Termékeket a Felhasználó által jelzett szállítási címre postai szolgáltatás útján szállítja ki. A megrendelt Termékek postai feladásáról a Szolgáltató gondoskodik. A kiszállítás feltételei és határideje tekintetében a Magyar Posta mindenkori szállítási feltételei az irányadóak.

4. A Felhasználó köteles a kézbesített csomagot átadáskor megvizsgálni, a Terméken észlelt sérülés esetén jegyzőkönyv felvételének rögzítésére és a csomag átvételének megtagadására van mód. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem köteles elfogadni.

5. Amennyiben a Felhasználó az általa megrendelt Termékekért nem jelentkezik, illetve a futártól nem veszi át a Terméket, úgy a webshopon rendelt Termék tekintetében a Szolgáltató jogosult a megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és a terméket visszakövetelni, míg az egyedi igények alapján elkészített Termék esetén a Termék ellenértékének további követelésére jogosult. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Felhasználót terheli.

XI. Szavatossági igények

1. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

2. Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint: a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Felhasználó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát a Szolgáltató késedelem nélkül közöltnek tekinti. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

4. A Szolgáltató által a fogyasztónak minősülő Felhasználó irányába eladott Termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó követelheti a Szolgáltatótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5. A Termék nem rendeltetésszerű használatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6. A fogyasztónak minősülő Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7. A fenti szavatossági igények érvényesítése esetén a Felhasználónak kell igazolnia a szerződés létrejöttét. A Szolgáltató pedig az érvényesített igényekről jegyzőkönyvet vezet, melyet a Felhasználó rendelkezésére bocsát az igény érvényesítése esetén. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a felvételtől számított 3 évig köteles megőrizni.

XII. Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek

1. A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény, a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő: 1.1. Levelezési cím: 2131 Göd, Kerek Erdő utca 3. B. ép. 3. 1.2. E-mail: molnar.sz@kithtools.com 1.3. Telefon: +36 70 329 5571 (munkanapokon 9-18 óráig) 1.4. Munkaidő munkanapokon 9-18 óráig

2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a helyszínen a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

3. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül.

4. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben írásban e-mail útján (vagy a Felhasználó erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja.

5. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

6. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások, egyeztetések során nem rendeződik, a Felhasználó panasszal élhet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, továbbá a békéltető testület, valamint bírósági eljárást is kezdeményezhet. 6.1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapja: http://www.nfh.hu/ 6.2. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület neve: Pest Megyei Békéltető Testület; székhelye/levelezési címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240..; telefon: (1) 2690703; fax: (1) 269-0703; e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu. (A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.)

Pin It on Pinterest